Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Iekšzemes kopprodukts

Visu saražoto preču un pakalpojumu pievienotā vērtība kādas teritorijas ietvaros gada laikā

Datu avots : Centrālas statistikas biroja mājas lapa