Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Ārvalstu tiešo investīciju pamatkapitālā

Ieguldījumi uzņēmumu pašu kapitālā, reinvestētā peļņa, u.c.

Datu avots : LURSOFT