Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Par WWW.Debt.lv

Radītāji tiek aprēķināti pamatojoties uz Latvijas Bankas, Valsts Kases, Centrālas statistikas biroja, Finanšu un Kapitāla Tirgus komisijas, Komercbanku asociācijas, CIP Pasaules faktu grāmatu un National Debt Clocks.

Radītāji pēc savas būtības ir prognozes uz tekošu momentu vai uz pašreizējo momentu par viena gada periodu (IKP uz doto brīdi, PVN dati arī uz doto brīdi par viena gada periodu). Ārējais un Iekšējais, ka arī kopējais Valsts parāds tiek aprēķināts pamatojoties uz aizņēmuma summas un procenta lielumu. Visi pārējie radītāji tiek aprēķināti izmantojot lineārās prognozēšanas metodes.

Web lapu www.Debt.lv izveidoja finanšu analītiķis Mitrofans Slobodjans ar jaunatnes organizācijas PatriotiLV palīdzību.

Pirmajā rinda ir redzami sekojošie radītāji : Kopējais ārējais parāds, Valsts parāds, Ārējais valsts parāds, Valsts iekšējais parāds

Otrajā rindā ir redzami sekojošie radītāji: Iekšzemes kopprodukts, Preču un pakalpojumu Eksports, Preču un pakalpojumu imports, Maksājuma bilancē tekošais konts

Trešajā rindā ir redzami sekojošie radītāji: Inflācija, Bezdarbs, Refinansēšanas likme un RIGIBOR viena gada likme

Ceturtajā rindā ir redzami sekojošie radītāji: Banku aktīvi, Iesniegti Kredīti, Saņemtie noguldījumi un Kapitāls un rezerves

Piektajā rindā ir redzami sekojošie radītāji: Skaidrā nauda apgrozībā, Latvijas Banka zelta un valūtas rezervju apjoms, Ārvalstu tiešas investīcijas pamatkapitālā, Valsts pensiju fondi

Sestajā rindā ir redzami sekojošie radītāji: Pamatbudžeta ienākumi Pamatbudžeta izdevumi Speciālā budžeta ieņēmumi Speciālā budžeta izdevumi. Visu Rādītāju dati uz doto brīdi par viena gada periodu

Septītajā rindā ir redzami sekojošie radītāji: Pievienotās vērtības nodoklis, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Uzņēmumu ienākuma nodoklis, Akcīzes nodoklis. Visu Rādītāju dati uz doto brīdi par viena gada periodu